Kontakt

telefon
502 250 522
adres e-mail

Historia powstania ROD "POD LASEM" w Janowie

Historia działek w Janowie sięga lat 70-tych, kiedy to Przedsiębiorstwo Budownictwa Rolniczego w Bydgoszczy dokładnie 16 września 1971 roku wystąpiło z prośbą do Miejskiej Rady Narodowej Wydziału Budownictwa i Architektury i Urbanistyki w Bydgoszczy o przydzielenie terenu rekreacyjnego w Janowie k/ Bydgoszczy.

Na terenie miał być urządzony ośrodek niedzielnego wypoczynku oraz działki pracownicze.

Przedsiębiorstwo z dniem 1 czerwca 1973 roku otrzymało prawomocna Decyzję znak GKM-IX-44/30/31/73 z ówczesnego Prezydium Miejskiej Rady Narodowej Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bydgoszczy na zasadzie odpłatnego użytkowania na okres 40 lat, teren o obszarze 77 049 m2 stanowiący własność Skarbu Państwa.

Teren oznaczony numerami działek 36/1-78 o powierzchni 37 483 m2 oraz 36/80-90 o powierzchni 20 646 m2 zgodnie z intencją Przedsiębiorstwa podzielony został na 79 działek z przeznaczeniem na pracownicze ogrody działkowe. Teren oznaczony numerem działki 36/92 o powierzchni 18 920 m2 przeznaczono na usytuowanie obiektów towarzyszących takich jak hydrofornia, trafostacja , dom administracyjny itp.

W dniu 30.09.1975 r. przedsiębiorstwo po wielu staraniach otrzymało Decyzję uchylającą odpłatne użytkowanie. Przedsiębiorstwo Uprzemysłowionego Budownictwa Rolniczego w Bydgoszczy, jako następca prawny Przedsiębiorstwa Budownictwa Rolniczego w Bydgoszczy, uzyskało w lipcu 1982 roku zgodę z Wojewódzkiego Biura Planowania Przestrzennego w Bydgoszczy na zmianę przeznaczenia terenu oznaczonego w ewidencji gruntów Nr 36/92 na teren z przeznaczeniem pracowniczych ogrodów działkowych.

W wyniku zmiany teren ogrodu zwiększył się o 38 działek i od tej pory Pracowniczy Ogród Działkowy imieniem "POD LASEM" liczy łącznie 117 działek.

Kolejnym etapem naszego ogrodu było włączenie do Polskiego Związku Działkowców. Fakt ten rozpoczął się decyzją ZGT.II-8224-1/3/82 z dnia 10 grudnia 1982 roku Urzędu Miejskiego Zarząd Gospodarki Terenami w Bydgoszczy, który orzekł przekazanie w użytkowanie nieodpłatne na okres 40 lat na rzecz Polskiego Związku Działkowców – Wojewódzkiemu Zarządowi w Bydgoszczy.

Przekazanie protokólarne odbyło się 28 lutego 1983 roku. Przedmiotem przekazania-przejęcia był teren stanowiący własność Skarbu Państwa zapisany w księdze wieczystej KW-35735 o powierzchni 7.70.49 ha położony w Bydgoszczy – Janowo.

Ostatecznym etapem ustanowienia własności Ogrodu z uwzględnieniem roszczeń wynikających z art. 2 ustawy z dnia 23 czerwca 1995 r. o zmianie ustawy o pracowniczych ogrodach działkowych oraz na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. jest UMOWA O ODDANIE GRUNTU W UŻYTKOWANIE WIECZYSTE zawarta w AKCIE NOTARIALNYM Repertorium A Numer 407/1999 z dnia 23.03.1999 roku .

Umowa oddaje w użytkowanie wieczyste Polskiemu Związkowi Działkowców z siedzibą w Warszawie grunt dla której prowadzona jest Księga Wieczysta KW numer 35735, na okres 99 lat , licząc od dnia 23 marca 1999 roku tytułem nieodpłatnym z przeznaczeniem na prowadzenie ogrodów działkowych.