Kontakt

telefon
502 250 522
adres e-mail

Poszukiwany gospodarz ogrodu
Zarząd ROD Pod Lasem w Bydgoszczy poszukuje kandydata na stanowisko gospodarza ogrodu

Zakres obowiązków:
- umieszczanie w gablotach ogłoszeń, informacji i innych komunikatów przekazanych przez Zarząd ROD Pod Lasem
- kontrola przestrzegania segregacji odpadów przez członków ROD, pilnowanie
porządku i dbanie o porządek w miejscu składowania odpadów
- wykonywanie drobnych napraw i konserwacja infrastruktury ogólnej ogrodu
- doraźna kontrola stanu technicznego infrastruktury ogólnej ogrodu
- doraźne przycinanie i pielęgnacja krzewów i gałęzi w części ogólnej ogrodu
- informowanie Zarządu ROD Pod Lasem o wszelkich zauważonych nieprawidłowościach w funkcjonowaniu ogrodu
- kontrola przestrzegania przez działkowców Regulaminu ROD i zawiadamianie Zarządu ROD Pod Lasem o rażącym lub uporczywym naruszaniu przez działkowców Regulaminu ROD

Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z Prezesem ROD - 502 250 522


Odpady wielkogabarytowe
Informujemy, że duży kontener 20 m3 będzie podstawiony od 26 do 31 sierpnia. Kolejny pod koniec października!

Opłaty w 2021 roku

Opłaty roczne (konto główne) - płatne do 30 września 2021
Opłata ogrodowa – 1,30 zł/m2
Składka członkowska – 6 zł
Opłata energetyczna – 25,15 zł
Opłata śmieciowa - 215 zł (działki użytkowane sezonowo) i 400 zł (działki użytkowane cały rok)

Opłaty eksploatacyjne (konto główne)
Woda – 1,50 zł/m3
Prąd – 0,5860 zł/kW

Opłata za pilota do bram (konto główne)
Pilot - 80 zł

Opłaty ponoszone przy zakupie działki (konto główne)
Opłata podwyższona (inwestycyjna) – 4000 zł
Opłata podwyższona (wpisowe) – 200 zł
Składka członkowska – 6 zł

Opłata inwestycyjna (konto pomocnicze)
Kanalizacja – 100 zł/miesiąc

Bank Spółdzielczy w Bydgoszczy
Konto główne - 35 8142 0007 0000 1560 2000 0004
Konto pomocnicze - 08 8142 0007 0000 1560 2000 0102

Uchwały podjęte podczas WALNEGO ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZEGO ROD Pod Lasem w Bydgoszczy w dniu 28.07.2021r.

1. Zatwierdzono sprawozdanie merytoryczne z działalności Zarządu ROD za 2020r.
2. Zatwierdzono sprawozdanie finansowe za 2020r.
3. Zatwierdzono sprawozdanie Komisji Rewizyjnej ROD za 2020r.
4. Zatwierdzono kooptację Pana Macieja Andrysiewicza do Zarządu ROD
5. Zatwierdzono kooptację Pana Dariusza Kolesińskiego do Komisji Rewizyjnej ROD
6. Postanowiono nie wprowadzać całorocznej wody na terenie ROD
7. Ustalono opłatę energetyczną za rok 2020 w wysokości 25,15 zł. Termin płatności ustalono na 30 września 2021r.
8. Ustalono wysokość tzw. opłaty śmieciowej w 2021r. w wysokości 215 zł na rok dla działek użytkowanych sezonowo oraz 400 zł dla działek użytkowanych cały rok. Termin płatności ustalono na 30 września 2021r.
9. Uchwało wysokość opłaty ogrodowej w wysokości 1,30 zł/m2. Termin płatności ustalono na 30 września 2021r.
10. Postanowiono zrealizować następujące zadania inwestycyjne w 2021r.
- dokończenie inwestycji pn. budynek techniczno-administracyjny, mający pełnić także funkcję archiwum ROD Pod Lasem
- instalacja modułu SOS do bram
- wylanie betonem placu dla kontenerów na śmieci
- mobilne ogrodzenie śmietnika
11. Postanowiono podwyższyć kwotę przeznaczoną na świadczenia pieniężne i nagrody w 2021r. o 40 000 zł.
12. Zatwierdzono preliminarz finansowy na 2021r.

Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków ROD Pod Lasem
Zarząd ROD Pod Lasem w Janowie w Bydgoszczy informuje, że Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków ROD Pod Lasem odbędzie się 28 lipca 2021 roku (środa) w Zajezdni Martina (MZK Zajezdnia Autobusowa) przy ul. Inowrocławskiej 11 w Bydgoszczy. Pierwszy termin - 16:30, Drugi termin - 17:00.
Walne Zebranie w pierwszym terminie jest prawomocne przy obecności ponad połowy członków zwyczajnych danego ROD. Uchwały podjęte w drugim terminie są ważne i obowiązują bez względu na liczbę obecnych na Walnym Zebraniu.
Materiały sprawozdawcze będą dostępne na stronie internetowej www.podlasemjanowo.pl oraz na tablicach ogłoszeń na terenie ROD najpóźniej do dnia 21 lipca 2021, a ponadto zostaną wyłożone w dniu Zebrania o godz. 15:30 w miejscu jego przeprowadzenia.

Porządek obrad (projekt)
1. Otwarcie Walnego Zebrania, powitanie członków i gościa
2. Wybór Prezydium Walnego Zebrania, w tym
1) Przewodniczącego Walnego Zebrania
2) Sekretarza (protokolanta)
3. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku i regulaminu obrad
4. Wybór Komisji:
1) Mandatowej
2) Uchwał i Wniosków
5. Sprawozdanie Zarządu ROD z działalności za 2020 r. (merytoryczne i finansowe)
6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej ROD za 2020 r.
7. Dyskusja nad punktami 5-6
8. Sprawozdanie Komisji Mandatowej (stwierdzenie prawomocności zebrania)
9. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków, przedstawienie projektów uchwał i głosowania w sprawach:
1) Zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego z działalności Zarządu ROD za 2020 r.
2) Zatwierdzenia sprawozdania finansowego z działalności Zarządu ROD za 2020 r.
3) Zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej ROD w 2020 r.
10. Projekt preliminarzy finansowych ROD na 2021 r.
11. Ocena preliminarza finansowego ROD na 2021 r. przez Komisję Rewizyjną ROD
12. Dyskusja nad punktami 10-11
13. Zatwierdzenie kooptacji członków do składu organu ROD i ewentualny wybór brakującego członka / członków do składu organu ROD
14. Przedstawienie projektów uchwał, dyskusja i głosowania w sprawach:
1) Uchwalenie opłat ogrodowych i terminu ich wnoszenia w 2021 r:
- uchwała o opłacie energetycznej za 2020 rok - 25,15 zł
- uchwała o opłacie śmieciowej - kwoty 215 zł i 400 zł
- uchwała o podniesieniu opłaty ogrodowej do 1,30 zł/m2
2) Uchwalenie realizacji zadania inwestycyjnego (remontowego), w tym partycypacji finansowej działkowców
- uchwała w sprawie wody całorocznej
- jeśli w/w uchwała zostanie podjęta, to uchwała o podniesieniu ceny wody poza sezonem w okresie listopad - luty z 1,50 zł do wyższej kwoty
- uchwała w sprawie montażu zaworów w czterech punktach sieci wodociągowej
- uchwała w sprawie dokończenia inwestycji w budynek techniczno-socjalny, mający pełnić funkcję także archiwum ROD Pod Lasem
- uchwała w sprawie zainstalowania modułu SOS do bram
- uchwała w sprawie wylania betonem placu dla kontenerów na śmieci
- uchwała w sprawie mobilnego ogrodzenie śmietnika
3) Uchwalenie innych uchwał dotyczących działalności ogrodu
- uchwała w sprawie podwyższenia kwoty przeznaczonej na świadczenia pieniężne i nagrody na rok kalendarzowy 2021 o 40000 zł
4) Uchwalenie preliminarza finansowego na 2021 r.
15. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków
16. Sprawy różne
17. Zakończenie obrad

Cichy weekend

Drodzy działkowcy przypominamy że w trosce o Państwa wypoczynek od godziny 17 w sobotę do końca niedzieli zabronione jest używanie kosiarek, nożyc do żywopłotu oraz innego głośnego sprzętu jak również wykonywanie hałaśliwych prac.

W trosce o Państwa wypoczynek
Zarząd ROD Pod Lasem

Opłaty w 2020 roku

Opłaty roczne (konto główne)
Opłata ogrodowa – 1 zł/m2
Składka członkowska – 6 zł
Opłata energetyczna – 22,94 zł

Opłaty eksploatacyjne (konto główne)
Woda – 1,50 zł/m3
Prąd – 0,5860 zł/kW

Opłata za pilota do bram (konto główne)
Pilot - 70 zł

Opłaty ponoszone przy zakupie działki (konto główne)
Opłata podwyższona (inwestycyjna) – 4000 zł
Opłata podwyższona (wpisowe) – 200 zł
Składka członkowska – 6 zł

Opłata inwestycyjna (konto pomocnicze)
Kanalizacja – 100 zł/miesiąc

Bank Spółdzielczy w Bydgoszczy
Konto główne - 35 8142 0007 0000 1560 2000 0004
Konto pomocnicze - 08 8142 0007 0000 1560 2000 0102