Kontakt

telefon
502 250 522
adres e-mail

Dzień Działkowca 2022
Zarządy ROD Polana, ROD Pod Lasem i ROD Malwa zapraszają wszystkich działkowców i ich gości na imprezę „Dzień Działkowca 2022”, który odbędzie się 13 sierpnia 2022 roku na terenie ROD Polana.
Program godzinny:
dla najmłodszych – plac gier – godz. 10:00-14:00
włoska muzyka na żywo – Guy Crucillo – godz. 18:00-20:00
zabawa taneczna – od godz. 20:00


Zwrot zaliczek na poczet zadania inwestycyjnego pn. kanalizacja sanitarna w ROD "Pod Lasem"
Zgodnie z uchwałą Walnego Zebrania z 6 maja 2022 roku, Zarząd ROD "Pod Lasem" opracowuje wzór wniosku o zwrot tytułowej zaliczki. Wzór będzie gotowy około 18-19 maja. Wzór wniosku zostanie opublikowany na obu tablicach ogłoszeń na terenie naszego ROD. Druk wniosku będzie do odbioru u członków Zarządu ROD "Pod Lasem" i gospodarza ogrodu. Będzie można go także otrzymać pocztą elektroniczną po wysłaniu stosownej prośby na adres rodpodlasembydgoszcz@pzd.pl. Niestety, z uwagi na ograniczenia naszej strony www, nie będzie możliości pobrania wniosku bezpośrednio ze strony internetowej naszego ROD.
Rozpatrywane będą tylko wniosku wg wzoru opracowanego przez Zarząd ROD. Rozpatrzenie wniosku i zwrot zaliczki nastąpi maksymalnie w ciągu 90 dni od daty złożenia wniosku. Wniosek o zwrot zaliczki proszę dostarczać bezpośrednio do jednego z członków Zarządu ROD "Pod Lasem" lub wrzucić do skrzynki pocztowej ROD "Pod Lasem" znajdującej się przy głównej bramie.


Opłaty w 2022 roku

Opłaty roczne – płatne do 31 lipca 2022
Opłata ogrodowa – 1,30 zł/m2
Składka członkowska – 6 zł
Opłata energetyczna – 42,94 zł
Opłata śmieciowa – 225 zł (działki użytkowane sezonowo) i 410 zł (działki użytkowane cały rok)

Opłaty eksploatacyjne
Woda – 2,00 zł/m3
Prąd – cenę za 1 kWh ustalana każdorazowo na podstawie ostatniego otrzymanego od dostawcy energii rachunku za energię elektryczną za dany okres rozliczeniowy

Opłaty ponoszone przy zakupie działki
Opłata podwyższona (inwestycyjna) – 4000 zł
Opłata podwyższona (wpisowe) – 300 zł
Składka członkowska – 6 zł

Bank Spółdzielczy w Bydgoszczy
35 8142 0007 0000 1560 2000 0004


Uchwały podjęte podczas WALNEGO ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZEGO
ROD Pod Lasem w Bydgoszczy w dniu 6.05.2022 roku

1. Zatwierdzono sprawozdanie merytoryczne z działalności Zarządu ROD za 2021r.
2. Zatwierdzono sprawozdanie finansowe za 2021r.
3. Zatwierdzono sprawozdanie Komisji Rewizyjnej ROD za 2021r.
4. Zatwierdzono kooptację Pani Katarzyny Kozłowskiej do Zarządu ROD
5. Zatwierdzono kooptację Pana Dariusza Kolesińskiego do Zarządu ROD
6. Ustalono wysokość opłaty ogrodowej w wysokości 1,30 zł/m2. Termin płatności ustalono na 31 lipca 2022r.
7. Ustalono opłatę energetyczną za rok 2021 w wysokości 42,94 zł. Termin płatności ustalono na 31 lipca 2022r.
8. Ustalono wysokość tzw. opłaty śmieciowej w 2022r. w wysokości 225 zł na rok dla działek użytkowanych sezonowo oraz 410 zł dla działek użytkowanych cały rok. Termin płatności ustalono na 31 lipca 2022r.
9. Ustalono cenę wody w wysokości 2,00 zł za 1m3.
10. Ustalono cenę za 1 kWh za energię elektryczną zużytą przez działkowców jako kwotę ustalaną każdorazowo na podstawie ostatniego otrzymanego od dostawcy energii rachunku za energię elektryczną za dany okres rozliczeniowy.
11. Postanowiono zrealizować następujące zadania inwestycyjne w 2022r.
- wyrównanie drogi wewnętrznej na terenie ROD
- dokończenie inwestycji pn. budynek techniczno-administracyjny (gospodarczo-biurowy)
- zakup kontenera pełniącego funkcję magazynu
- montaż monitoringu
- wykonanie nowej strony internetowej ROD
12. Postanowiono podwyższyć kwotę przeznaczoną na świadczenia pieniężne i nagrody w 2022r. o 30 000 zł.
13. Zatwierdzono plan pracy i preliminarz finansowy na 2022r.
14. Uchylono uchwały WZ nr 6/2018/W z dnia 18 kwietnia 2018 roku i 13/2019 z dnia 4 kwietnia 2019 roku obligujące członków ROD Pod Lasem do wpłacania miesięcznych wpłat tytułem zaliczki na poczet zadania inwestycyjnego pn. kanalizacja sanitarna w ogrodzie
15. Upoważniono Zarząd ROD Pod Lasem do zwrotu działkowcom zaliczek zgromadzonych na poczet zadania inwestycyjnego pn. kanalizacja sanitarna w ogrodzie.

Walne Zebranie 2022
Zarząd ROD Pod Lasem w Janowie w Bydgoszczy informuje, że Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków ROD Pod Lasem odbędzie się 6 maja 2022 roku (piątek) w Domu Kultury ORION Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej przy ul. 16 Pułku Ułanów Wielkopolskich 1 w Bydgoszczy. Pierwszy termin – 16:00. Drugi termin – 16:30.
Walne Zebranie w pierwszym terminie jest prawomocne przy obecności ponad połowy członków zwyczajnych danego ROD. Uchwały podjęte w drugim terminie są ważne
i obowiązują bez względu na liczbę obecnych na Walnym Zebraniu.
Materiały sprawozdawcze będą dostępne na tablicach ogłoszeń na terenie ROD w dniach 29.04–5.05.2022.

Porządek obrad
1. Otwarcie zebrania.
2. Wybór Przewodniczącego i Prezydium zebrania. Wyznaczenie protokolanta.
3. Zatwierdzenie regulaminu zebrania.
4. Zatwierdzenie porządku obrad.
5. Wybór Komisji Mandatowej oraz Komisji Uchwał i Wniosków.
6. Sprawozdanie Zarządu ROD z działalności za 2021 r. (merytoryczne i finansowe).
7. Sprawozdanie Komisji Mandatowej
8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej ROD za 2021 r.
9. Ocena działalności Zarządu ROD za 2021 r. przez Komisję Rewizyjną ROD wraz z wnioskami.
10. Dyskusja.
11. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków, przedstawienie projektów uchwał i głosowania
w sprawach:
1) Zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu ROD za 2021 r.
2) Zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2021 r.
3) Zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej ROD za 2021 r.
12. Projekt planu pracy na 2022 r.
13. Projekt preliminarzy finansowych ROD na 2022 r.
14. Ocena preliminarza finansowego ROD na 2022 r. przez Komisję Rewizyjną ROD.
15. Dyskusja.
16. Zatwierdzenie kooptacji członka(-ów) do składu organu ROD.
17. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków, przedstawienie projektów uchwał i głosowania
w sprawach:
1) Uchwalenie opłat ogrodowych i terminu ich wnoszenia w 2022 r.
2) Uchwalenie realizacji zadania inwestycyjnego (remontowego), w tym partycypacji finansowej działkowców.
3) Uchwalenie innych uchwał dotyczących działalności ogrodu.
4) Uchwalenie planu pracy na 2022 r.
5) Uchwalenie preliminarza finansowego na 2022 r.
18. Sprawy różne.
19. Zakończenie obrad.

Odczyty wodomierzy w sezonie 2022
Pierwszy odczyt stanu wodomierzy w sezonie 2022 należy dokonać na dzień 30 czerwca br. i podać najpóźniej do 5 lipca br. (SMS lub karteczka). Kolejne odczyty - stan na 31 sierpnia i stan na 31 października.

Cichy weekend

Drodzy działkowcy przypominamy że w trosce o Państwa wypoczynek od godziny 17 w sobotę do końca niedzieli zabronione jest używanie kosiarek, nożyc do żywopłotu oraz innego głośnego sprzętu jak również wykonywanie hałaśliwych prac.

W trosce o Państwa wypoczynek
Zarząd ROD Pod Lasem